ترانسمیتر فشار زیمنس

ترانسمیتر فشار زیمنس

SITRANS P DS III