آموزش

علم ابزاردقیق

در کشورمان رشته ابزار دقیق در گذشته زیر مجموعه ای از رشته برق بوده و مهندس الکتریکال، وظایف مهندس ابزار دقیق را نیز انجام می‌داد.

با گذر زمان به دلیل وسیع شدن ابزار دقیق و مرتبط بودن صنایع با تجهیزات و سنسور ها، تصمیم گیری ها این بود که رشته ابزار دقیق به عنوان شاخه‌ای مجزا در صنعت در نظر گرفته شود.

آموزش در زمینه ابزار دقیق

رامان صنعت برای ارائه خدمات بهتر به کاربران محترم در تلاش است آموزش های مفید و مرتبط را قرار دهد

آموزش در زمینه اتوماسیون صنعتی

رامان صنعت برای ارائه خدمات بهتر به کاربران محترم در تلاش است آموزش های مفید و مرتبط را در زمینه اتوماسیون صنعتی قرار دهد

آموزش در زمینه الکترونیک

رامان صنعت برای ارائه خدمات بهتر به کاربران محترم در تلاش است آموزش های مفید و مرتبط را قرار دهد

آموزش ابزار دقیق

نحوه انجام وایرینگ از سنسور تا اتاق کنترل
این آموزش ها توسط مهندس لطفی ارانه شده است

قسمت 1 – نحوه انجام وایرینگ از سنسور تا اتاق کنترل

قسمت 2 – نحوه انجام وایرینگ از سنسور تا اتاق کنترل

قسمت 3 – نحوه انجام وایرینگ از سنسور تا اتاق کنترل

قسمت 4 – نحوه انجام وایرینگ از سنسور تا اتاق کنترل

قسمت 5 – نحوه انجام وایرینگ از سنسور تا اتاق کنترل

قسمت 6 – نحوه انجام وایرینگ از سنسور تا اتاق کنترل

قسمت 7 – نحوه انجام وایرینگ از سنسور تا اتاق کنترل

قسمت 8 – نحوه انجام وایرینگ از سنسور تا اتاق کنترل

قسمت 9 – نحوه انجام وایرینگ از سنسور تا اتاق کنترل