ترانسمیتر فشار زیمنس

ترانسمیتر فشار زیمنس

SITRANS P410