ترانسمیتر فشار زیمنس SITRANS P500

ترانسمیتر فشار زیمنس

SITRANS P500