کامپیوتر صنعتی MIC-730AI

سیستم های محاسباتی هوش مصنوعی ادونتک MIC-730AI از ماژول های NVIDIA Jetson AGX Xavier تغذیه می شوند. این راه حل های نوآورانه قدرتمند ، عملکرد ایستگاه کاری واحد پردازش گرافیک (GPU) را در یک ماژول جاسازی شده جمع و جور قرار می دهد.
MIC-730AI واجد شرایط پشتیبانی از چارچوب های Apache MXNet ، Amazon SageMaker Neo و TensorFlow برای انجام استنتاج یادگیری ماشین (ML) در لبه با AWS IoT Greengrass در داده های تولید شده محلی با استفاده از مدل های آموزش ابر است.