در حال نمایش 2 نتیجه

PMP71-1CA1PH1GAFBE+Z1

اندازه گیر فشار PMP71-1CA1PH1GAFBE+Z1: فرستنده فشار دیجیتال با سنسور فلزی جوش داده شده برای اندازه گیری در گازها، بخار یا

اندازه گیر فشار PMP71

اندازه گیر فشار PMP71: این دستگاه محصول شرکت اندرس هاوزر با سنسور فلز جوش داده شده برای اندازه گیری در