نمایش یک نتیجه

اندازه گیر فشار PMP71-1CA1PH1GAFBE+Z1

اندازه گیر فشار   شرایط محیطی ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6 خروجی 4-20mA HART عملکرد inside صفحه نمایش