Analog Modules و بررسی انواع آن در سایت شرکت تامین صنعت رامان

ماژول سیگنال (SM)
ورودی ها و خروجی های مختلفی با PLC وجود دارد. این ورودی ها و خروجی ها ممکن است دیجیتال یا آنالوگ باشند. به طور عمده چهار نوع ماژول موجود است:

ورودی دیجیتال
خروجی دیجیتال
ورودی آنالوگ
خروجی آنالوگ
بعضی اوقات ، بر اساس نیاز کاربر ، ترکیبی از ماژول ورودی / خروجی دیجیتال و ماژول ورودی / خروجی آنالوگ نیز استفاده می شود.

مهمترین تفاوت آنالوگ و دیجیتال در نوع سیگنال‌ها و اطلاعاتی است که تبادل می‌کنند. سیگنال آنالوگ پیوسته و سیسنوسی است و سیگنال دیجیتال گسسته و مربعی است.

6AG1331-1KF02-7AB0

ماژول زیمنس: به زبان ساده میتوان به این گونه تعریف نمود، به کلیه کارت های ورودی و خروجی دیجیتال و

6AG1331-7KB02-2AB0

ماژول زیمنس: به زبان ساده میتوان به این گونه تعریف نمود، به کلیه کارت های ورودی و خروجی دیجیتال و

6AG1331-7KF02-2AB0

ماژول زیمنس: به زبان ساده میتوان به این گونه تعریف نمود، به کلیه کارت های ورودی و خروجی دیجیتال و

6AG1331-7NF00-2AB0

ماژول زیمنس: به زبان ساده می توان به این گونه تعریف نمود، به کلیه کارت های ورودی و خروجی دیجیتال

6AG1331-7NF10-2AB0

ماژول زیمنس: به زبان ساده میتوان به این گونه تعریف نمود، به کلیه کارت های ورودی و خروجی دیجیتال و

6AG1331-7PF01-4AB0

ماژول زیمنس: به زبان ساده میتوان به این گونه تعریف نمود، به کلیه کارت های ورودی و خروجی دیجیتال و

6AG1331-7PF11-4AB0

ماژول آنالوگ زیمنس: کمپانی زیمنس علاوه بر تولید پی ال سی اقدام به طراحی و تولید انواع تجهیزات جانبی نظیر

6AG1332-5HB01-2AB0

ماژول آنالوگ زیمنس: در بررسی ماژول آنالوگ زیمنس به کد فنی 6AG1332-5HB01-2AB0، باید گفت که این قطعه یک ماژول آنالوگ

6AG1332-5HD01-7AB0

ماژول آنالوگ زیمنس: در بررسی ماژول آنالوگ زیمنس به کد فنی 6AG1332-5HB01-2AB0، باید گفت که این قطعه یک ماژول آنالوگ