پوزیشنر زیمنس

پوزیشنر زیمنس

پوزیشنرهای زیمنس

SIPART PS100 و SIPART PS2: خانواده ای که بر همه چیز تسلط دارند.

پوزیشنرها به عنوان رابط بین سیستم کنترل و شیرآلات، نقش مهمی در اطمینان از قابلیت اطمینان و عملکرد بهینه در کارخانه های فرآیند خودکار شما دارند.

پوزیشنرهای زیمنس SIPART PS100 و SIPART PS2 مناسب برنامه ها و نیازهای شما هستند.

پوزیشنر زیمنس

پوزیشنر

SIPART PS100

پوزیشنر زیمنس

پوزیشنر

SIPART PS2