ابزار دقیق به صورت کلی برای ابزارهای اندازه‌گیری است که برای نشان دادن، اندازه‌گیری و ثبت مقادیر فیزیکی استفاده می‌شوند. از ابزار دقیق برای اندازه گیری مواردی چون فشار ، سطح، دما، دبی استفاده می شود.

در یک سیستم پویا ، اندازه گیری سطح با مخازن فرآیند / شناورهایی که به دلیل اختلاط ، واکنش شیمیایی ، همزنی یا تخلیه برای فرآیندهای پایین دستی بر اساس نیازهای برنامه ، به طور مداوم تحت اصلاح تغییرات رفتار می شوند ، چالش برانگیز می شود.

در چنین کاربردهایی ، این فرآیندها با این واقعیت که در دمای بالا و / یا فشار زیاد رخ می دهند ، خطری برای ایمنی برای پرسنل و تجهیزات ایجاد می کنند ، که این ابزار را بسیار مهمتر می کند.

هرگونه کنترل ناکافی و نامناسب می تواند باعث شود سطح در مخازن یا شناورها بیش از حد مجاز ایمن آنها باشد و در نتیجه به تجهیزات آسیب برساند ، باعث طغیان یا تأثیر بر کیفیت محصول نهایی شود و به طور بالقوه خطرات زیست محیطی و ایمنی ایجاد کند.

برای اندازه گیری طیف گسترده ای از مایعات ، از جمله مواد قابل اشتعال ، سمی و خورنده ، می توان از راه حل های اندازه گیری سطح هوشمند شرکت های مختلف استفاده کرد.

ضمن اینکه تضمین افزایش ایمنی ، عملکرد و قابلیت اطمینان با هزینه کل مالکیت پایین تر برای عملیات است. برای نوشتن در آینده می توان از راه حل های اندازه گیری سطح هوشمند ABB,Endress hauser, Rosemount, Yokogawa, Vega استفاده کرد.