انواع پوزیشنر شیر کنترل: نحوه عملکرد و زمان استفاده از آنها